مارگزیدگی و عقرب گزیدگی – راهنماي كنترل گزش جانوران زهردار

مارگزیدگی و عقرب گزیدگی – راهنماي كنترل گزش جانوران زهردار
  • arash
  • 0

راهنماي كنترل گزش
جانوران زهردار
(ویژهي کارکنان بخشسلامت)
تهیه و تدوین:
حوزهي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی


و خدمات بهداشتیدرمانی کرمان
مینو مشایخی
شیرین موبد مهديآبادي
نظارت:
دکتر علیرضا مغیثی
بازنگري:
کمیتهي کشوري پیشگیري از گزش جانوران زهري ایران
کمیتهي رسانههاي آموزشی معاونت بهداشتی استان کرمان

دانلود pdf مارگزیدگی و عقرب گزیدگی – راهنماي كنترل گزش جانوران زهردار

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *